Logo

Foreningsvedtægter

 

§ 1. Foreningens navn og hjemsted:

Foreningens navn er Rødovre Floorball Club (RFC) og dens hjemsted er i Rødovre Kommune.
Foreningen er tilsluttet Floorball Danmark under Danmarks Idræts Forbund (DIF) samt DGI og er underlagt disses love og bestemmelser.

§ 2. Foreningens formål:

Foreningens hovedformål er at spille floorball samt at udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen og i det lokale foreningsliv.

§ 3. Medlemmer:

Som medlem af foreningen kan optages alle, der aktivt vil spille floorball og som er fyldt 5 år. Et medlem af foreningen regnes for senior fra det år, hvor vedkommende fylder 17 år.
Endvidere kan der optages passive medlemmer for 1 år ad gangen, som ønsker at støtte klubben og dens virke økonomisk.

§ 4. Kontingent:

Til drift af foreningens formål betales årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling. Opkrævningsform og terminer fastsættes af bestyrelsen.

§ 5. Ind- og udmeldelse:

§ 5.1. Indmeldelse

Indmeldelse sker ved skriftlig udfyldelse af en indmeldelsesblanket online via klubbens hjemmeside, hvorunder man tilkendegiver at man er indforstået med klubbens vedtægter og fotopolitik samt tillige er villig til at betale det til hver en tid gældende kontingent.
Indmeldelsesblanket (samt evt. licens) sendes til klubbens adresse og samtidig indbetales kontingent.
Bemærk: Alle medlemmer skal fra 1. Januar 2017 være tilmeldt ForeningLET. Tilmelding sker automatisk ved online indmeldelse via klubbens hjemmeside.

§ 5.2. Udmeldelse

Udmeldelse sker ved skriftligt udfyldelse af kontaktformular på klubbens hjemmeside. Spillerlicens kan kun udleveres, med gyldig underskrift fra en i klubbens bestyrelse, når spilleren ikke er i kontingent restance eller er i besiddelse af klubudstyr eller tøj.
Kontingent restance betyder, at indbetaling ikke har fundet sted efter udsendt opkrævning og indenfor opgivet betalingsdato.
Alt udleveret tøj samt udstyr betragtes som udlånt af klubben med mindre andet er aftalt skriftligt. Tilbagelevering af tøj og udstyr, skal altid ske når bestyrelsen retter henvendelse herom.

§ 6. Udelukkelse og eksklusion:

Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter.
Såfremt at et medlem er i kontingent restance i mere end 1 måned udelukkes denne fra deltagelse i såvel træning som kampe. Ny optagelse kan kun ske mod betaling af al udestående gæld eller eventuelt via en afdragsordning, som skal aftales skriftligt med bestyrelsen.

§ 7. Regnskab og revision:

Regnskabsåret er 1. januar til 31. december.
Det reviderede regnskab, med kommende års budget, skal være fremsendt til medlemmer senest 7 dage før den ordinære generalforsamling. Foreningens midler opbevares i Danske Bank, Rødovre Centrum afd.

§ 8. Generalforsamling:

Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes hvert år. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmer. Dagsorden vedlægges indkaldelsen.
Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

§ 8.1. Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
7. Valg af revisor og suppleant.
8. Eventuelt.

§ 9. Stemmeret og afstemning: 

Alle fremmødte medlemmer, inkl. passive medlemmer, har stemmeret til generalforsamlingen. Medlemmer, der er i restance med kontingent, har ikke ret til at stemme. Bestyrelsens medlemmer træffer beslutning ved simpel stemmeflertal, undtagen i de tilfælde, hvor der til afstemningen foreligger forslag til vedtægtsændringer eller opløsning af foreningen. Stemmeretten for børn og unge medlemmer under 16 år skal dog udøves af en forælder.
Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages med 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer.
Forslag til opløsning eller ændring af foreningens formål kan kun vedtages på et, i dette øjemed, særligt indkaldt generalforsamling, jf. § 11.
Afstemningen sker ved håndsoprækning, men såfremt dirigenten eller et medlem forlanger det, skal afstemningen ske skriftligt.

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne forlanger det. Anmodning om ekstraordinær generalforsamling skal ledsages af en udførlig dagsorden.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter krav er fremkommet og indkaldes med samme varsel som den ordinære

§ 11. Bestyrelsens ledelse:

Foreningens daglige ledelse er hos bestyrelsen, der består af minimum tre.
Den samlede bestyrelse er ansvarlig for, at tilskud og anviste lokaler anvendes i overensstemmelse med Folkeoplysningsloven og Rødovre Kommunes retningslinier. Det er således den samlede bestyrelse, der skal underskrive det årlige regnskab.
Menige bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år ad gangen. Formanden og kasserer vælges for 2 år ad gangen dog forskudt. Genvalg kan ske.
Der vælges hvert år to suppleanter til bestyrelsen, som træder ind i tilfælde af et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen inden for valgperioden.
Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden på sit første møde, der skal afholdes umiddelbart efter den ordinære generalforsamling.
For at være valgbar skal den foreslåede person, personligt være til stede eller der skal foreligge en skriftlig erklæring fra den foreslåede, hvori denne tilkendegiver at være villig til at modtage valg.
Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt og indkaldes med mindst 7 dages varsel.
Bestyrelsen er berettiget til at ekskludere et medlem, hvis den finder særlig anledning dertil, men vedkommende medlem har ret til at forelægge sagen ved den først kommende generalforsamling.

§ 12. Opløsning/ændring af formåls paragraf:

Forslag til opløsning eller ændring af foreningens formål kan kun vedtages på et i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling. 2/3 af medlemmerne skal være repræsenteret og mindst 5/6 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer skal stemme for forslaget.
Såfremt der ikke er repræsenteret et tilstrækkeligt antal medlemmer, indkaldes til en ny generalforsamling, der kan træffe beslutning med kvalificeret flertal, uden hensyn til de fremmødes antal.
Ved opløsning af foreningen vil foreningens eventuelle overskud gives til et velgørende formål, der støtter børn og unge. Den velgørende forening besluttes af bestyrelsen.

Vedtægterne er vedtaget på den årlige generalforsamling den 29. november 2016.

Formand Lone Henriksen
Kasserer Torben Veise
Bestyrelsesmedlem Carina Hansen
Bestyrelsesmedlem Niels S. Nielsen
Bestyrelsesmedlem Esben Larsen
Bestyrelsesmedlem Tobias Henriksen

Web af Nordlys Marketing for Rødovre Floorball Club